RAZPIS ZA VIŠJEGA REFERENTA ZA KOMUNALNE ZADEVE IN PROMET

Datum:    14. 03. 2014
Številka: 110-1/2014-1

 

 

 

Na podlagi  25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) v zvezi s 3. odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)

 

OBČINA ŠKOFLJICA javno objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas osmih mesecev oziroma do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke na delo, VIŠJI REFERENT ZA KOMUNALNE ZADEVE IN PROMET v Občinski upravi Občine Škofljica (delovno mesto št. 9).

 Kandidati, ki se bodo prijavili, morajo izpolnjevati naslednji pogoje:

• najmanj višja strokovna izobrazba oziroma prejšnja višješolska izobrazba; smeri: tehnika- strojništvo in obdelava kovin, elektrotehnika in energetika; Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo; Varstvo okolja-komunalne sanitarne storitve; ali druge ustrezne smeri;

• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,

• strokovni izpit iz upravnega postopka,

• vozniški izpit B kategorije.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje zajema predvsem naslednje naloge:

- vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi;

- izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa potrdila o dejstvu;

- vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji;

- opravljanje drugih  upravnih nalog podobne zahtevnosti.


Podrobnejši opis nalog: 

- sodelovanje pri priprava odlokov in drugih predpisov s področja dela;

- vodenje upravnih in drugih postopkov na področju dela;

- koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na področju dela;

- zbiranje, evidentiranje ter vodenje evidence ter dokumentacije predpisov in drugih aktov z delovnega področja;

- izdajanje prometnih in drugih soglasij s področja dela;

- vodenje evidenc s področja NUSZ in nepremičnin občine;

- vodenje upravnih postopkov v zadevah izračuna komunalnih prispevkov;

- sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;

- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;

- opravljanje del po nalogu predstojnika ali direktorja občinske uprave.


Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali delovne izkušnje v skladu z 6. členom Zakona o javnih uslužbencih.

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;

3. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjava, da izpita kandidat ni opravil;

4. izjavo o opravljenjem vozniškem izpitu B kategorije.


Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem naj kandidat navede morebitna druga znanja in veščine.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas osmih mesecev oziroma do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke na delo, s polnim delovnim časom. Poskusno delo bo trajalo 3 mesece. Delo se bo opravljalo na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »prijava na prosto delovno mesto« v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Škofljica, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si,  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

 

Informacije o izvedbi javne objave in delovnem področju: mag. Saša Štrubelj, univ. dipl. prav., tel. št. 01-360-1612.

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

  

                                                                                                                                Ivan Jordan, župan 

Arhiv razpisov za zaposlitev