POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM K OPRAVLJANJU VOLONTERSKEGA PRIPRAVNIŠTVA

 

Na podlagi 124. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/13), prvega odstavka 33. člena in drugega odstavka 108. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, 65/08, 69/2008 in 40/2012 - v nadaljnjem besedilu: ZJU), ter Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (uradni list RS, št. 28/2009), Občina Škofljica poziva zainteresirane kandidate k opravljanju volonterskega pripravništva.

Vsi izbrani pripravniki se bodo usposabljali za samostojno opravljanje dela z delovnega področja lokalne samouprave in opravljali naloge po navodilu vodje oziroma mentorja.

I. Obvezna vsebina prijave za opravljanje volonterskega pripravništva

Za opravljanje volonterskega pripravništva brez sklenitve delovnega razmerja lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan roka za prijavo izpolnjujejo pogoje za pripravnika v skladu z ZJU in Pravilnikom o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov, oziroma posebne pogoje v skladu s tem pozivom.

Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje volonterskega pripravništva:

a. fotokopijo dokazila o izobrazbi z navedbo smeri, leta in ustanove, na kateri je bila izobrazba pridobljena, zahtevana izobrazba: najmanj visoka strokovna izobrazba (prva stopnja), podrobno področje: pravne vede,

b. pisno izjavo kandidata:

1. da je državljan RS,

2. o znanju uradnega jezika,

3. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

4. da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

5. izjavo, da za namen volonterskega pripravništva dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 3. in 4. točke iz uradne evidence,

c. življenjepis, v katerem poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

II. Rok za oddajo vlog in kontaktne osebe

Pisno prijavo s prilogami naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po javni objavi, z navedbo »volontersko pripravništvo«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica oziroma po e-pošti: obcina@obcina.skofljica.si

Kandidati bodo o izbiri oziroma neizbiri obveščeni v tridesetih dneh po opravljeni izbiri.

 

Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni Občine Škofljica: www.skofljica.si

III. Sklenitev pogodbe – trajanje pogodbe

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva brez sklenitve delovnega razmerja.

Pogodba se sklene za določen čas trajanja pripravništva:

• za visoko strokovno izobrazbo – 10 mesecev, z možnostjo skrajšanja.

V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o opravljanju volonterskega pripravništva.

Volonterski pripravniki se zavarujejo v skladu z Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju.

IV. Pridobljene delovne izkušnje

Pripravnik volonter po uspešno končanem pripravništvu prejme potrdilo o njegovem delu. Opravljeno pripravništvo se šteje za pridobljene delovne izkušnje posameznika.

Za dodatne informacije lahko pokličete ga. Sašo Štrubelj na tel. št. 01 360 1612 ali pišete na elektronski naslov: sasa.strubelj@obcina.skofljica.si

Opomba: V tem pozivu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe ali so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

Ivan Jordan, l .r
ŽUPAN

 

 

Datum: 22. 05. 2014

Številka: 110-03/2014-1 

 

Arhiv razpisov za zaposlitev