Javni natečaj za prosto delovno mesto - VIŠJI SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

 

Datum objave: 30.10.2014

Rok za prijavo: 9.11.2014 

Številka zadeve: 100-30/2014

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08 69/08, 40/12-ZUJF) ter 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. št. 21/2013)  

 

OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE (M/Ž)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

-najmanj visoka strokovna izobrazba /prva stopnja/, področje: pravne vede,

- najmanj 4 leta delovnih izkušenj;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- aktivno znanje uradnega jezika;

- strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka;

- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

- vozniški izpit B kategorije;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

- zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali delovne izkušnje v skladu s 6. členom Zakona o javnih uslužbencih.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

- sodelovanje  pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;

- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;

- organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanje z drugimi organi;

- vodenje in odločanje (glede na dana pooblastila) v zahtevnih upravnih postopkih;

- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;

- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega svetovalca v nazivu Višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv Višji svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Poskusno delo: 3 mesece.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj;

3.  izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo, da usposabljanja ni opravil;

4.  izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo, da izpita ni opravil;

5. izjavo kandidata, da ima veljavno vozniško dovoljenje za B kategorijo;

6. izjavo kandidata da:

- je državljan Republike Slovenije;

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

7.  pisno izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta;

8. izjavo kandidata, da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi pregleda prijave ter na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj: Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve«, na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer v roku 10 (deset) dni po objavi na spletni strani Občine Škofljica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh občine Škofljica: http://www.skofljica.si.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri kontaktni osebi: mag. Saša Štrubelj, na telefonski številki 01 360 16 12.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Ivan Jordan 

Ž U P A N

  

 

 

Arhiv razpisov za zaposlitev