Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Datum objave: 3. 10. 2016

Rok za prijavo: 11. 10. 2016

Številka zadeve: 100-48/2016

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A,69/2008 - ZZavar-E, 65/2008 in 40/2012 - ZUJF) ter 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F in 52/2016) in Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010), župan Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

objavlja

javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

Svetovalec za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in turizem (M/Ž)
(številka zaporednega delovnega mesta 6)

 

Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.

Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja.

Področje dela: družbene, gospodarske in kmetijske dejavnosti, turizem, delo z društvi, civilna zaščita

Opis nalog:
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
- pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnih gradiv;
- vodenje in odločanje (glede na dana pooblastila) v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji;
- opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc;
- izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji;
- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s trimesečnim poskusnim delom.

Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
- najmanj visoka strokovna izobrazba oz. prva bolonjska stopnja, smer: družbene vede, ekonomija;
- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- aktivno znanje uradnega jezika;
- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
- strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka;
- vozniški izpit B kategorije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
- zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali delovne izkušnje v skladu s 13. točko 1. odstavka 6. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki določa, da so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev, se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki imajo več delovnih izkušenj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo prav tako preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo, da usposabljanja ni opravil;
4. izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo, da izpita ni opravil;
5. izjavo kandidata, da ima veljavno vozniško dovoljenje za B kategorijo;
6. izjavo kandidata da:
• je državljan Republike Slovenije;
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
7. izjavo kandidata o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta;
8. izjavo kandidata, da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi pregleda prijave ter na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo obvezno v pisni obliki na priloženem obrazcu (Vloga za zaposlitev), ki je priloga tega natečaja z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami. Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj: Svetovalec za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in turizem (M/Ž)«, na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Škofljica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh občine Škofljica: http://www.skofljica.si.

Dodatne informacije o natečaju lahko dobite pri kontaktni osebi: Vesna Orehek, na telefonski številki 01/360-16-32.

Opomba: v besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Ivan Jordan
ŽUPAN

 

obrazec - prijava 

Arhiv razpisov za zaposlitev