Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta- RAČUNOVODJA VI (M/Ž)

Datum: 29.11.2016

Številka: 100-52/2016 

  

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) ter ob smiselni uporabi Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010) župan Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

objavlja

 

prosto strokovno-tehnično delovno mesto

RAČUNOVODJA VI (M/Ž)

(številka zaporednega delovnega mesta 12)

 

Strokovno-tehnično delovno mesto je uvrščeno v VI tarifni razred.

Področje dela: računovodstvo, finance, proračun

Opis nalog:

-          vodenje poslovnih knjig,

-          usklajevanje analitične in sintetične evidence,

-          pripravljanje letnih poročil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.

Delo se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          najmanj višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja),

-          najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;

-          državljanstvo Republike Slovenije;

-          aktivno znanje uradnega jezika;

-          ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

-          zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, se v skladu s smiselno uporabo 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z več delovnimi izkušnjami s področja dela upoštevaje merila in kriterije izbora, ki jih določi komisija, ki jo imenuje župan.

Komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi pregleda prijave ter na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Zaradi ekonomskih in ekoloških razlogov mora biti prijava oddana v pisni obliki na priloženem obrazcu (Vloga za zaposlitev), ki v primeru vsebovanja vseh relevantnih podatkov skladno z navodilom na obrazcu, šteje kot popolna vloga in vsebuje:

1.      izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena (t.j. dokazilo o izobrazbi);

2.      izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj (t.j. dokazilo o delovnih izkušnjah);

3.      izjavo kandidata da:

·         je državljan Republike Slovenije;

·         ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

·         zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

4.      izjavo kandidata, da za namen tega izbirnega postopka dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidat vloži prijavo obvezno v pisni obliki na obrazcu (Vloga za zaposlitev), ki je priloga tega natečaja z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami. Prijav, ki ne bodo ustrezale tej zahtevi, komisija ne bo uvrstila v izbirni postopek.

Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo: Računovodja VI (M/Ž)«, na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Škofljica. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani občine Škofljica http://www.skofljica.si .

Dodatne informacije o prostem strokovno-tehničnem delovnem mestu lahko dobite pri kontaktni osebi: Mateja Potokar, telefonska številka 01/360-16-31.

Opomba: v besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

                                                                                                                      Ivan Jordan

                                                                                                                         ŽUPAN

 

Priloga:

-          obrazec (Vloga za zaposlitev)

Arhiv razpisov za zaposlitev