Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve (M/Ž)

Datum: 29.11.2016

Številka: 100-53/2016

 

 

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A,69/2008 - ZZavar-E, 65/2008 in 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F in 52/2016) ter ob smiselni uporabi Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010), župan Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

 

objavlja

 

javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve (M/Ž)

(številka zaporednega delovnega mesta 2)

 

Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.

Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja.

Področje dela: splošne in pravne zadeve.

Opis nalog:

-          sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;

-          samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;

-          organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanje z drugimi organi;

-          vodenje in odločanje (glede na dana pooblastila) v zahtevnih upravnih postopkih;

-          vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;

-          samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Delo se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

-          najmanj visoka strokovna izobrazba oz. prva bolonjska stopnja, smer: pravne vede;

-          najmanj 4 leta delovnih izkušenj;

-          državljanstvo Republike Slovenije;

-          aktivno znanje uradnega jezika;

-          obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

-          strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka;

-          vozniški izpit B kategorije;

-          ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

-          zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev, se v skladu s smiselno uporabo 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali delovne izkušnje v skladu s 13. točko 1. odstavka 6. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki določa, da so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z več delovnimi izkušnjami s področja dela upoštevaje merila in kriterije izbora, ki jih določi natečajna komisija, ki jo imenuje župan.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo prav tako preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Zaradi ekonomskih in ekoloških razlogov mora biti prijava oddana v pisni obliki na priloženem obrazcu (Vloga za zaposlitev), ki v primeru vsebovanja vseh relevantnih podatkov skladno z navodilom na obrazcu, šteje kot popolna vloga in vsebuje:

1.      izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena (t.j. dokazilo o izobrazbi);;

2.      izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj (t.j. dokazilo o delovnih izkušnjah);

3.      izjavo kandidata o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo, da usposabljanja ni opravil;

4.      izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo, da izpita ni opravil;

5.      izjavo kandidata, da ima veljavno vozniško dovoljenje za B kategorijo;

6.      izjavo kandidata da:

·         je državljan Republike Slovenije;

·         ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

·         zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

7.      izjavo kandidata o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta;

8.      izjavo kandidata, da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi pregleda prijave ter na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Kandidat vloži prijavo obvezno v pisni obliki na obrazcu (Vloga za zaposlitev), ki je priloga tega natečaja z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami. Prijav, ki ne bodo ustrezale tej zahtevi, komisija ne bo uvrstila v izbirni postopek.

Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj: Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve (M/Ž)«  na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Škofljica. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh občine Škofljica http://www.skofljica.si .

Dodatne informacije o natečaju lahko dobite pri kontaktni osebi: Zdenka Repovž, telefonska številka 01/360-16-11.

Opomba: v besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

                                                                                                                      Ivan Jordan

                                                                                                                         ŽUPAN

 

 

Priloga:

-          obrazec (Vloga za zaposlitev)

Arhiv razpisov za zaposlitev