Razpis za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta

Številka: 100-19/2017
Datum: 09.10.2017

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 ZTFI-A, 69/08 -ZZavar-E in 40/12- ZUJF) ter 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS. št. 21/13, 78/13-popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US)

OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, objavlja razpis za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta:

HIŠNIK IV
  
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj srednjo poklicno izobrazbo /zaželena tehnična smer/;
- najmanj 4 mesece delovnih izkušenj;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- aktivno znanje uradnega jezika;
- vozniški izpit B kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje pridobljene z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Delovno področje:
- opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav;
- opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi;
- obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih;
- urejanje okolice in objektov;
- urejanje pokopališč;
- čiščenje in urejanje javnih površin ter javna snaga;
- plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, okrasitev naselij;
- urejanje in vzdrževanje javnih poti, gozdnih poti, površin za pešce, zelenih in rekreacijskih površin itd. ter nadzor;
- urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč;
- izvajanje zimske službe;
- vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov v občinski lasti;
- kurirska služba;
- opravljanje drugih del po nalogu predstojnika, direktorja občinske uprave ali vodje oddelka.

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije;
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo kandidata, da ima veljavno vozniško dovoljenje za B kategorijo;
5. izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih na območju občine in v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo upoštevale.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za prosto strokovno tehnično delovno mesto: Hišnik IV«, na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Škofljica oziroma v 8 dneh po objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.
Informacije o izvedbi javnega razpisa dobite pri kontaktni osebi Nataši Koščak na telefonski številki 01 360 16 23.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


OBČINA ŠKOFLJICA
Ivan Jordan
ŽUPAN

Arhiv razpisov za zaposlitev