Občina Škofljica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnage mesta - VIŠJI SVETOVALEC za finance

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB3/Ur. list RS, št. 63/07 in 65/08 spremembe) Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC za finance

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- diplomo visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe družboslovne smeri/ ekonomija ali podobno;
- najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
- znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se lahko skrajšajo za tretjino, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
 
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje, v skladu s 89. členom ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:
- sodelovanje  pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
- organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanje z drugimi organi;
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.


Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da  prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega svetovalca v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto Višjega svetovalca za finance«, na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer, v roku 10 dni po objavi na spletnih straneh Občine Škofljica.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh občine: www.skofljica.si.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri kontaktni osebi Loreni Goričan, na telefonski številki 01 360 16 04.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka: 100-86/2008
Datum objave: 4. 11. 2008     Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
        Ž U P A N

Arhiv razpisov za zaposlitev