JAVNI NATEČAJ ZA DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in 65/2008) OBČINA ŠKOFLJICA

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju
DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠKOFLJICA (M/Ž)

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu podsekretar.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
• univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
• najmanj 6 let delovnih izkušenj,
• aktivno znanje slovenskega jezika,
• biti morajo državljani Republike Slovenije,
• opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
• opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega  postopka,
• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Od kandidata se pričakuje tudi, da ima ustrezne vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, sposobnost odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost nastopanja v javnosti ter poznavanje področja, za katerega kandidira.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

V primeru, da ima več kandidatov primerljive delovne izkušnje, bo imel prednost kandidat, ki je več let opravljal podobna ali ista dela kot so razpisana s tem natečajem.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnja) z magisterijem znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem ali doktorat. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto, v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Izbrani kandidat, ki nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv mora usposabljanje opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka pa najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve  pogodbe o zaposlitvi. Izbrani kandidat, ki nima pridobljenih funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, mora le-ta znanja pridobiti v 15 mesecih od dneva imenovanja na položaj v skladu z 81. členom Zakona o javnih uslužbencih.

Izbrani kandidat bo opravljal naslednje naloge:
• vodenje in koordinacija dela občinske uprave,
• zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri razvoju občine,
• vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
• strokovno svetovanje na upravno – pravnem področju,
• strokovno svetovanje občinskemu svetu, odborom in komisijam,
• pomoč županu in občinskemu svetu,
• vodenje odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji,
• samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.

K pisni prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
• izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje in smeri izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
• opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
• izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ima usposabljanje opravljeno),
• izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga ima opravljenega), iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita, 
• izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
• izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
• izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
• izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 5., 6. in  7. alinee iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).

Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov »Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica v roku 15 dni po objavi na spletni strani Občine Škofljica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Maša Bertok, telefon (01) 360 16 15.

Opomba: v besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

  
                                                                                                                         OBČINA ŠKOFLJICA
                                                                                                                                    ŽUPAN
                                                                                                                                Ivan Jordan

Arhiv razpisov za zaposlitev