Organi

 

Župan Ivan JORDAN
     3. mandat 2018-2022
     2. mandat 2014-2018 
     1. mandat 2010-2014

Podžupan Boris ZUPANČIČ,
         mandat 2010-2014
         mandat 2014-2018


SESTAVA OBČINSKEGA SVETA 2018-2022

Občinski svet občine Škofljica sestavlja 15 svetnikov, ki se volijo za 4 letno mandatno obdobje. Odločajo z večino opredeljenih glasov, če je na seji prisotnih najmanj 8 članov, razen če v Statutu in Poslovniku ni določena večja večina.

• Jožef Žlahtič- SD
• Bojan Božič - NEODVISNA LISTA NAŠA OBČINA
• Boris Zupančič - SDS
• Helena Grm Šerjak - NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
• Janez Rugelj - STRANKA MODERNEGA CENTRA
• Mojca Brkinjač - NEODVISNA LISTA NAŠA OBČINA
• Mag. Maja Novak - NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
• Janez Jagrič - NEODVISNA LISTA NAŠA OBČINA
• Milan Knez - NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
• Robert Ilc - NOVA SLOVENIJA
• Mateja Novak - LMŠ
• Simona Kostrevc - SDS
• Franc Pavlinjek - LISTA DOBRA DRŽAVA
• Janez Zagorc - SDS

NALOGE
• Sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta,
sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
• na predlog župana sprejema občinski proračun in zaključni račun,
• ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
• nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
• potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
• imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
• imenuje in razrešuje predsednika in člane komisij in odborov občinskega sveta,
• na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi pod-župana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije pod-župana,
• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
• razpisuje referendum,


 
Nadzorni odbor 2010-2014
                          2014-2018