SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

  Nataša KOŠČAK, univ.dipl.prav.

Višja svetovalka za splošne in premoženjske zadeve  

Telefon: 01/360-16-23

E-naslov: natasa.koscak@obcina.skofljica.si

 

   

Področje dela: splošne in pravne zadeve

Opis dela:

- vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na področju dela;
- pripravljanje odlokov, sklepov in drugih predpisov s področja dela;
- priprava upravnih aktov in pogodb s področja dela;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanje poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
- vodenje premoženjsko pravnih zadev;
- sodelovanje oz. zastopanje v premoženjsko pravnih zadevah nasproti drugim organom;
- sodelovanje oz. zastopanje v postopkih izvedbe javnih naročil;
- sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
- vodenje upravnih postopkov na prvi ali drugi stopnji;
- druge splošne in kadrovske zadeve po nalogu predstojnika;
- vodenje evidenc upravnih in sodnih postopkov;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- razvojne naloge in razvojni načrti na področju dela;
- druge naloge po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.


Analitik

Mojca VERŠČAJ

Telefon: 01/360-16-17

E-naslov: mojca.verscaj@obcina.skofljica.si

Področje dela: analitična dela, arhiviranje, krajevne, vaške in četrtne skupnosti, turizem.

Opis dela:

- dela arhivarja za občinsko upravo ter župana;
- sodelovanje pri pripravi odlokov in pravilnikov s področja dela;
- sodelovanje z odbori in komisijami občinskega sveta;
- naloge s področja krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti;
- naloge s področja turizma;
- opravljanje drugih del po nalogu župana in direktorja občinske uprave.