MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO


Taborska cesta 1
1290 Grosuplje
Telefon: 01 788 87 50

www.grosuplje.si
www.skofljica.si
www.obcina-ig.si


Z dnem 31.12.2011 je prenehal delovati Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Škofljica in Ig, z 1.1.2012 pa je pričel delovati »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«. Novoustanovljeni skupni organ treh občin soustanoviteljic ima sedež na Taborski cesti 1 v Grosupljem, kjer ima tudi delovne prostore.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvaja za občine soustanoviteljice naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin soustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja v pristojnosti treh občin, na naslednjih področjih:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
9. pokopališka in pogrebna dejavnost,
10. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
11. urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
12. oskrba s plinom,
13. urejanje javnih parkirišč,
14. javna razsvetljava v naseljih,
15. upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih zgradb,
16. mirujoči promet v naseljih in parkiranje,
17. občinske takse,
18. turistične takse,
19. zimska služba,
20. uporaba zastave in grba,
21. označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
22. nadzor varnega in neoviranega cestnega promet v naseljih,
23. varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
24. skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
25. varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
26. vzdrževanje javnega reda in miru,
27. sodelovanje z republiškimi inšpektorji v okviru preprečevanja nedovoljenih gradbenih posegov, predvsem na področju posegov v občinska zemljišča in ceste,
28. in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.

V skupni upravi so zaposleni uslužbenci:

mag. Borut ŠOBA
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva
telefon: 01/78 88 757

Leonida GOROPEVŠEK, univ.dipl. inž.arh.
Inšpektorica
telefon: 01/78 88 795

Luka POTOKAR, dipl. pol. (UN)
Svetovalec
telefon: 01/78 88 796
  

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva namenjene poslovanju s strankami so:

• sreda od 14.00 do 16.00 ure, na sedežu MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA, Taborska cesta 1, Grosuplje

• ponedeljek od 9.00 do 11.00 ure, na sedežu OBČINE IG, Govekarjeva cesta 6, Ig

sreda od 9.00 do 11.00 ure, na sedežu OBČINE ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, Škofljica

Uradne ure po telefonu za občane občin so:

od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 na tel. št. 01/ 7888-750, fax. 01/ 7888-764.


Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo na medobčinski inšpektorat in redarstvo se nahajajo na sedežih občin ter na spletnih straneh občin, in se vlagajo po pošti ali osebno v poslovnem času vseh treh občin ali v elektronski obliki na naslov: inspektorat@grosuplje.si


VLOGA ZA PRIJAVO NEPRAVILNOSTI  

 

 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica; objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011.